Kolizje z siecią ciepłowniczą

Minimalne odległości obiektów i urządzeń od czynnych sieci ciepłowniczych należy przyjmować według Tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne odległości obiektów terenowych od sieci ciepłowniczych

Odległość wg Rozporządzenia w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadać siecigazowe​

Uwagi:1) Dopuszcza się inne niż podane w tablicy odległości pod warunkiem uzgodnienia ich z eksploatatorem uzbrojenia podziemnegoi po ewentualnym zastosowaniu dodatkowych rozwiązań zabezpieczających,2) Tabelę opracowano na podstawie warunków technicznych wykonania i odbioru sieci preizolowanych wydanych przez COBRTIInstal Zeszyt 4 w 2002 r.​

 Lp.  Rodzaje obiektów terenowych  Obrys obiektu terenowego Odległość podstawowa
1.  Budynki oraz stałe elementy architektury:
- sieć ciepłownicza o średnicy rurociągów do DN150
- sieć ciepłownicza o średnicy rurociągów od DN200 do Dn500
- sieć ciepłownicza o średnicy rurociągów powyżej DN500
 Maksymalny rzut obiektu

 2
3
5

 2.  Przewody kanalizacyjne i wodociągowe Skrajnia rury, kanału lub studni    2
 3.  Sieci gazowe Odległość wg Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe
 4. Kable ziemne elektroenergetyczne   Skrajnia kabla  1
 5.  Napowietrzne linie energetyczne o napięciu:
- do 1kV
- powyżej 1kV do 30 kV
- powyżej 30 kV do 110 kV
- powyżej 110 kV
 Rzut poziomy skrajnego
przewodu linii

 0,5
4
8
15

 6.  Kable, kanalizacja teletechniczna  Skrajnia kabla, kanału lub studni  1
 7.  Słupy linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
Telekomunikacyjnych trakcyjnych tramwajowych oraz inne podpory
 Rzut fundamentu słupa, podpory  1
8.  Drzewa  Rzut korony dorosłego drzewa  2
Uwagi:

1) Dopuszcza się inne niż podane w tablicy odległości pod warunkiem uzgodnienia ich z eksploatatorem uzbrojenia podziemnego
i po ewentualnym zastosowaniu dodatkowych rozwiązań zabezpieczających,
2) Tabelę opracowano na podstawie warunków technicznych wykonania i odbioru sieci preizolowanych wydanych przez COBRTI
Instal Zeszyt 4 w 2002 r.

*) Odległość pomiędzy zewnętrzną krawędzią projektowanego obiektu (zarówno części podziemnej jak i nadziemnej obiektu), a krawędzią kanału sieci ciepłowniczej komory ciepłowniczej, bądź płaszcza osłonowego sieci ciepłowniczej

Ponadto

- Przy projektowaniu fundamentów obiektów należy zastosować rozwiązania, które w przypadku wystąpienia awarii sieci ciepłowniczej, zapewnią bezpieczeństwo obiektu przed szerokoprzestrzennym wykopem oraz podmywaniem.
- W przypadku projektowania nawierzchni utwardzonych nad siecią ciepłowniczą, w tym również dróg dojazdowych tymczasowych dla sprzętu budowlanego, należy wystąpić do MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. o warunki zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej lub jej przebudowy.
- Nie dopuszczalna jest wzdłużna lokalizacja dróg, wjazdów, dróg pożarowych względem sieci ciepłowniczej. Przy przejściach poprzecznych sieci pod drogami, wjazdami należy zastosować rury osłonowe, odpowiednie do klasy jezdni, umożliwiające wymianę odcinka sieci bez utrudnień komunikacyjnych. W miejscach małego natężenia ruchu (jezdnie lokalne, parkingi osiedlowe) w zależności od głębokości posadowienia sieci, dopuszcza się zastosowanie płyt odciążających. Szczegółowe rozwiązania zabezpieczeni sieci powinny być zawarte w dokumentacji projektowej.
- Nie zezwala się na lokalizację wjazdów, dróg, miejsc parkingowych nad komorami ciepłowniczymi, studniami, zaworami sieci ciepłowniczej.
- Planowane powierzchnie utwardzone nad sieciami ciepłowniczymi należy projektować i wykonać z elementów rozbieralnych (nie dotyczy jezdni oraz ścieżek rowerowych).
- Krawężniki nawierzchni utwardzonych lokalizować w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi kanału ciepłowniczego, komory ciepłowniczej, płaszcza osłonowego sieci preizolowanej bądź rury osłonowej sieci preizolowanej.
- W celach przeglądu, konserwacji, napraw, bądź wymiany sieci ciepłowniczej należącej do MPEC-Rzeszów Sp. z o.o., należy zapewnić do niej dostęp dla służb naszego przedsiębiorstwa.

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów