Deklaracja dostępności

MPEC Rzeszów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mpec-rzeszow.bip.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony mpec-rzeszow.bip.gov.pl.
Data publikacji strony internetowej: …………..
Data ostatniej dużej aktualizacji: …………………….
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: …………………………..
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby była możliwa do korzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:
• treści,
• wyszukiwarki serwisu,
• kontaktu,
• punktów informacyjnych,
• deklaracji dostępności.

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu.
Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.
Zapewnienie dostępności
Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Biuletynu Informacji Publicznej - prosimy o kontakt pod adres e-mail: serwis@mpec.rzeszow.pl

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Stanisława Staszica 24.
• Główne zadaszone wejście znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Stanisława Staszica, wejście jest wyposażone w dwuskrzydłowe przeszklone drzwi automatycznie otwierane szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów, dostępne dla osób na wózku.
• Dojście piesze od ul. Staszica jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą oraz dzwonek z oznakowaniem.
• Szerokość ciągów komunikacyjnych poziomych pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi.
• Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem szerokich schodów.
• Krawędzie schodów prowadzących od wejścia do drugiego piętra, schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze.
• Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w biurze na parterze po lewej stronie od wejścia. W celu załatwienia sprawy w budynku, nie ma potrzeby wchodzenia interesantów na pozostałe piętra (części biurowe budynku).
• Dla osób z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich a także rodzice z wózkami dziecięcymi dostępny jest hol i korytarz na parterze.
• Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
• Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych..

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów