xFE POIS poziom pl

 

Projekt pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MZBM Sp. z o. o. + MPEC Sp. z o. o. + MPGK Sp. z o. o.)” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W projekcie „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MZBM Sp. z o. o. + MPEC Sp. z o. o. + MPGK Sp. z o. o.)” Beneficjentem jest Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Partnerami są: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Celem projektu jest:

 • zmniejszenie wydatków na energię elektryczną
 • budowa 13 nowych źródeł zielonej, bezemisyjnej energii (w tym 7 instalacji realizowanych przez Partnera Projektu: MPEC - Rzeszów Sp. z o. o.)
 • zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych jako alternatywy do pozyskiwania energii przy użyciu paliw konwencjonalnych
 • poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
 • ochrona środowiska naturalnego i przestrzeni Miasta Rzeszów przed zniszczeniem i degradacją
 • zmniejszenie szkód w środowisku związanych z wytwarzaniem energii z surowców naturalnych
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa (czyste powietrze i środowisko jako element przyciągający turystów)
 • poprawa wizerunku Przedsiębiorstwa poprzez wsparcie działań innowacyjnych i proekologicznych
 • wzrost OZE przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikację źródeł energii.

Planowany efekt projektu to:

 • dodatkowa produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 114,48 MWh/rok
 • obniżenie kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa
 • dywersyfikacja źródeł energii
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 – 89,40 Mg/rok
 • redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłów ogólnych
 • podniesienie komfortu życia mieszkańców regionu – czystsze powietrze
 • ochrona zdrowia społeczeństwa, w tym spadek zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia itp.
 • wzrost świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu.
 • stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii.

 Wartość projektu: 844 417,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 509 763,00 zł

Zadania realizowane przez  MPEC -Rzeszów Sp. z o. o. (Partnera Projektu) w ramach tego projektu:

 

Lp. Obiekt Adres Moc [kW] Produkcja energii [kWh/rok]
1 Budynek administracyjny  ul. Staszica 24  13 11 700 
2 Budynek administracyjno-warsztatowy  ul. Kochanowskiego 25  5 4 500 
3 Budynek biurowo-warsztatowy  ul. Brydaka 1A  18  16 200
4  Budynek biurowo-magazynowy  ul. Baczyńskiego 5  18  16 740
5  Budynek administracyjny  ul. W. Pola 2 A  5 4 650 
6  Budynek administracyjno-warsztatowy  ul. Chełmońskiego 4 3 2 400 
7  Budynek biurowo-warsztatowo-socjalny  ul. Ks. Sondeja 15  10  9 800

Podsumowanie projektu