Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” GRUPA I

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” GRUPA II

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” GRUPA III

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” GRUPA IV

Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 6 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 7 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Informacja z otwarcia OFERT

Informacja o wyborze oferty