Ogloszenie

Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zalacznik nr 1 – Formularz „Oferta” 

Zalacznik nr 2 – „Oswiadczenie dotyczace spełniania warunkow udzialu w postepowaniu”

Zalacznik nr 3 – „Oswiadczenie dotyczace braku podstaw do wykluczenia”

Zalacznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku skladania oferty droga elektroniczna na adres e-mail

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty