Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Oferta” dla Części 1 – Farby

Załącznik nr 1.2 – Formularz „Oferta” dla Części 2 – Wyposażenie agregatu malarskiego GRACO

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – „Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej OFERTY