Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty