„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji konstrukcji stalowej nośnej i podpór betonowych sieci ciepłowniczej magistralnej napowietrznej 2 x DN 800 prowadzonej nad rzeką Wisłok oraz przyległej infrastruktury w rejonie ul. Styki w Rzeszowie z wymianą izolacji termicznej na rurociągach wraz z pracami towarzyszącymi.” - znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/1/24

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Program funkcjonalno-użytkowy

Zał. nr 1 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Ekspertyza techniczna

Zał. nr 2 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Zał. nr 6.1 – Wzór formularza Wykazu robót

Zał. nr 6.2 – Wzór formularza Wykazu osób

Zał. nr 7 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu