OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 4 – Wytyczne do projektowania wymienników płytowych.

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Informacja o ponownym wyborze OFERTY