OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”.

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze OFERTY