OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 1 –  Wykaz urządzeń – Kompletne układy pomiarowe ciepła,

Załącznik nr 2 –  Warunki Techniczne,  

Załącznik nr 3 –  Formularz Oferta,

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 5 –  Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 6 –  Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Odpowiedzi na pytania z dn. 21.05.2024 r

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze