Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Warunki jakie powinno spełniać urządzenie”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adrese-mail.

Odpowiedź na pytania oraz modyfikacja treści Ogłoszenia i SWZ.Załącznik nr 1.1 zmodyfikowany – Formularz - Warunki jakie powinno spełniać urządzenie.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze